ตำแหน่ง
Production Engineer


สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัด
79,79/1-2 หมู่12 ซ.ประชาราษฎร์-กระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210


เงินเดือน
ตามที่ตกลง


จำนวน
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสาเหตุของข้อบกพร่อง
2.กำหนดแนวทางการปรับปรุง
3.ควบคุมดูแลการปรับปรุงงาน ให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย
4.เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
5.จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วศบ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมพลาสติก .Mechatronic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
3. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่อง Product รักความก้าวหน้า เรียนรู้เร็ว
4. สามารถควบคุมการออกแบบปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของฝ่ายผลิต
5. มีความรู้เรื่องการผลิตชิ้นงานพลาสติก เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติก
6. มีทักษะสื่อสารและการนำเสนอ เจรจาต่อรอง คิดเป็นระบบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี

7. มีความรับผิดชอบ อดทน สู้งาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

10. มีความคล่องตัวในการทำงาน มีภาวะผู้นำ
11. Requirement ได้ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี


สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัด
79,79/1-2 หมู่12 ซ.ประชาราษฎร์-กระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210


เงินเดือน
ตามโครงสร้างของบริษัท


จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและถูกต้องตามหลักบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกในระบบบัญชี
- บันทึกและตรวจสอบการจ่ายเงินสดสำรองจ่ายถูกต้อง
- จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เจ้าหนี้ต่างๆ ส่งสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน
- รวบรวมเอกสารบัญชี เจ้าหนี้ต่างๆ ส่งสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน
- กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กับบัญชีคุม
- จัดทำรายงานเจ้าหน้าที่คงค้างทุกสิ้นเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดทำรายงานต่างๆ ที่ได้รับหมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-5 ปี
4. มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ระดับดี
6. มีทักษะการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7. มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้เวลาที่กำหนด
8. หากมีความรู้และมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง
พนักงานจัดซื้อ


สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัด
79,79/1-2 หมู่12 ซ.ประชาราษฎร์-กระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210


เงินเดือน
20,000 - 25,000 หรือ สามารถต่อรองได้


จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- จัดซื้อ จัดหา สืบราคา เปรียบเทียบราคา รวมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับงานจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อ เป็นต้น
- ติดตามการจัดซื้อและส่งมอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานการประเมินของผู้ขาย
- จัดทำ Vendor Supplier ให้เรียบร้อย
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในองค์กร
- ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อ และการรับของ รวมถึงติดตามคุณภาพของสินค้าที่ซื้อ
- ดูแลและเช็คสต๊อกสินค้า รวมทั้งจัดทำเอกสารรายงานสถานะของสต๊อกสินค้า
- จัดทำสรุปรายการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ
- ดูแลประสานงานด้านการสั่งซื้อ
- รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
3. ซื่อสัตย์ ตั้งใจ รับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) อยู่ในเกณฑ์ดี
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ

ตำแหน่ง
วิศวกรคุณภาพ


สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัด
79,79/1-2 หมู่12 ซ.ประชาราษฎร์-กระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
10


เงินเดือน
25,000 - 30,000 หรือ สามารถต่อรองได้


จำนวน
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
2.ศึกษาผลงานการวิจัยทางวิชาการ
3.วางแผน ออกแบบทดลอง/ทดสอบ และปรับปรุงวิธีการทำงาน ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
4.ติดตามผลควบคุมการวิเคราะห์และทดลอง และสรุปผลด้านคุณภาพของสินค้า
5.ดำเนินการเมื่อเกิดการร้องเรียน หรือการ Reject สินค้าคืนจากลูกค้า ติดตามเอกสารข้อมูลและตัวอย่างสินค้าที่พบปัญหา หรือสินค้าคืนจากฝ่ายขาย และคลังสินค้า
6.ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่าย QC เมื่อเกิดการร้องเรียนหรือการ Reject สินค้าจากลูกค้า และประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพสินค้าในกระบวนการทำงาน
7.ติดตามผลการดำเนินการหลังจากมีการ Action กรณีเกิดการร้องเรียน หรือสินค้าคืนจากลูกค้า
8.สรุปผลความสูญเสียที่เกิดขึ้นกรณีเกิดการร้องเรียนหรือสินค้าคืนจากลุกค้า
9.ประสานงานฝ่ายขายในการตอบกลับเอกสารข้อร้อยเรียน
10.ประสานงานฝ่ายจัดซื้อกรณีมีการคืนวัตถุดิบ Reject ให้ผู้ขายทราบ
11.ติดต่อประสานงาน Subcontract เกี่ยวกับการสอบเทียบ
12.ติดต่อประสานงาน Subcontract เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพกับ External Laboratory
13.แจ้งข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ
14.ทบทวนมาตรฐานวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยจากผู้ขาย Plastic Sheet


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ
2. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกและการสอบเทียบ มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ (สื่อสาร,อ่าน,เขียน)
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน(Microsoft Office)อยู่ในเกณฑ์ดี
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี และมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ
7. มีความละเอียด กระตือรือร้นในการทำงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา(OT)
- งานเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท
- ชุดฟอร์ม 3 ชุดต่อปี
- พิจารณาขึ้นเงินเดือนทุกปี (แล้วแต่ผลประกอบการ)
- ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
- ค่าร้อน (บางตำแหน่ง)
- อื่นๆ อีกมากมาย